Klachten

Daar wij voortdurend aan onze kwaliteit van het kinderdagverblijf willen werken, vinden wij het van belang dat u eventuele op- en aanmerkingen aangeeft. Ook in diverse gesprekken met ons kunt u uw opmerkingen kwijt.
Heeft u klachten, geef dat direct aan en wacht u hiermee niet. Wij zoeken samen met u naar een oplossing. Mocht dat niet lukken, dan kunt u gebruik maken van de officiële klachtenregeling. Deze staat beschreven in ons pedagogisch beleidsplan.

Het informatieboekje is aan wijzigingen voorbehouden. Niets uit deze opgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur.

NEEM CONTACT MET ONS OP